niedziela, 22 maja 2016

Cmentarze, smog, szyldy i Wołodyjowski, czyli kampinoski przegląd wydarzeń

1. Cmentarz kolonistów niemieckich coraz piękniejszy
12 maja na cmentarzu ewangelickim kolonistów niemieckich w Dziekanowie Leśnym odbyła się uroczystość odsłonięcia dwóch nagrobków poddanych renowacji w ramach projektu „Wyrwane z objęć puszczy”, finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

To kolejny wymierny efekt współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Nasze Łomianki a Kampinoskim Parkiem Narodowym, rozpoczętej w 2012 r. i polegającej na porządkowaniu zaniedbanej nekropolii. Renowacja przeprowadzona została pod czujnym okiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a zabiegi konserwatorskie prowadziła Pani Grażyna Szczypka-Kozłowska, konserwator rzeźby i elementów architektonicznych ze Stowarzyszenia Nasze Łomianki.

Przypominamy, że w latach ubiegłych sporządzono inwentaryzację roślinności, oczyszczono cmentarz z niepożądanej roślinności, zinwentaryzowano i odświeżono nagrobki, odtworzono granice cmentarza, które oznaczono ogrodzeniem z żerdzi oraz wykonano tablicę informacyjną (więcej na ten temat).

Źródło: KPN

Na marginesie przypomnę, że lokalizację cmentarzy ewangelickich w Puszczy i okolicach można przeglądać na mapie atrakcji Puszczy

2. Powietrze czystsze niż w mieście, ale wciąż nie czyste
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wydał kolejną edycję raportu poświęconego zanieczyszczeniu powietrza na Mazowszu. Przeczytamy w niej m.in., że:

Najniższy poziom stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w roku 2015 w pomiarach odnotowano w Kampinoskim Parku Narodowym (Granica), gdzie również odnotowano przekroczenie normy. Najwyższy poziom stężenia średniorocznego miał miejsce w Otwocku – stwierdzono prawie 5-krotne przekroczenie normy, co oznacza spadek w stosunku do 2014 roku, kiedy przekroczenie było prawie 8-krotne. Na wszystkich pozostałych stanowiskach pomiarowych norma również została przekroczona kilkakrotnie. Modelowanie matematyczne pokazuje, że problem ten dotyczy głównie miast i miasteczek, a obszary mniej zurbanizowane nie są narażone na przekroczenia. W porównaniu do 2014 roku można zauważyć polepszenie, które należy wiązać z wyższymi temperaturami w 2015 roku, a co za tym idzie mniejszym spalaniem paliw stałych przez mieszkańców w celu ogrzewania domów i mieszkań. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że 37% mieszkańców województwa jest narażonych na zbyt wysokie stężenie B(a)P. Niezbędne jest zatem zaplanowanie i wdrożenie działań, mających na celu obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia

3. Wołodyjowski powraca do Lipkowa
28 maja na Polanie w Lipkowie w ramach Głównych Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu,  odbędzie się piknik historyczny, który odtworzy klimat wydarzeń zapisanych na kartach „Trylogii”. Głównym punktem imprezy będzie inscenizacja  „Pojedynku podpułkownika kozackiego Jurko Bohuna z imć Panem Michałem Wołodyjowskim”.  W wydarzenia i nastrój z ówczesnej epoki wprowadzi nas wybitny polski aktor Andrzej Seweryn, który odczyta fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza  „Ogniem i mieczem”. Na jeden dzień polana w Lipkowie zamieni się w wielkie widowisko historyczne, złożone z obozów wojsk: hetmańskich, pospolitego ruszenia, szwedzkich, kozackich i turecko-tatarskich. Ponad 100 rekonstruktorów na skraju Puszczy Kampinoskiej stworzy wyjątkową scenerię. Dzięki grupie historycznej „Sarmackie Dziedzictwo” goście pikniku będą mogli poznać dawne zwyczaje szlacheckie, podziwiać stroje z epoki i posłuchać opowieści, jak to w owych czasach bywało. Pokazy walk z udziałem wojowników konnych, warsztaty kaligraficzne, bicie monet i degustacja przysmaków sarmackiej kuchni – to tylko niektóre z atrakcji czekających na gości. Oprócz pojedynku zaplanowane zostały atrakcje dodatkowe jak: pokaz i nauka tańca, przy muzyce dawnej, w wykonaniu zespołu Fleurdelis, pokazy fechtunku, nauka wyplatania koszyków z wikliny i warsztaty z tkactwa.

4. Dziwna tablica w Leoncinie
Jak donosi Kampinoski Szwendak, przy węźle szlaków OOŚ Nart (droga Kampinos - Górki) władze gminy Leoncin umieściły tzw. witacz. Przyznacie sami, że te krzykliwe kolory chyba nie przystoją w parku narodowym, a do tego obiekt zasłania ładne okazy drzew. W odniesieniu do tej ostatniej uwagi, witacz ma być ponoć przeniesiony na drugą stronę drogi, choć chyba i tak nie poprawki do jego jarmarcznej urody.

środa, 18 maja 2016

Ile waży Puszcza Kampinoska?

Zastanawialiście się kiedyś, ile może ważyć las? I czy w ogóle da się to jakoś zmierzyć? Otóż, da się i to… z pokładu satelity. Pokazał to projekt Instytutu Geodezji i Kartografii.

Instytucja ta właśnie zaprezentowała mapę, na której wyliczono biomasę leśną dla całej Polski. Wykorzystano do tego satelitarne zobrazowania optyczne oraz radarowe i dodatkowo uwzględniono dane z powierzchni próbnych.

Co ciekawego można wywnioskować z tej mapy? Na przykład to, że Puszcza Kampinoska jest względnie lekka, na przykład jeśli ją porównać do Puszczy Białowieskiej. Można domniemywać, że to efekt tego, że drzewostan „Kampinosu” jest po prostu znacznie młodszy niż „Białowieży” i potrzebuje jeszcze kilku dekad, by stać się pełnoprawną puszczą.

Z drugiej strony baczne oko dostrzeże, że biomasa Puszczy Kampinoskiej jest różna w poszczególnych częściach lasu i z reguły jest większa tam, gdzie zachowały się starodrzewy, np. w Kotlinie Cichowęża czy okolicach Krzywej Góry.


wtorek, 10 maja 2016

Jeszcze raz o motocyklach i quadach w Wojcieszynie

Niedawno pisałem tu o przypadku klubu motocrossowego ze Starych Babic, który postanowił umiejscowić swoją działalność akurat w bezpośredniej okolicy Kampinoskiego Parku Narodowego, w miejscowości Wojcieszyn. Krótko mówiąc: 200 m od granic Parku szaleją motocykle, które nie dość, że rozorały spory teren, to jeszcze hałasują, przeszkadzając zarówno zwierzętom, jak i okolicznym mieszkańcom. Właśnie dostałem dodatkowe wyjaśnienia KPN-u w tej sprawie. Poniżej ich treść [pogrubienia moje].

 Obiekt będący przedmiotem Pana zapytania zlokalizowany jest w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w miejscowości Wojcieszyn, w gminie Stare Babice. Jest to obszar wykorzystywany przez Klub Motorowy Cross Team Stare Babice do jazdy na motocyklach crossowych i quadach. Teren najbardziej intensywnie użytkowany przez osoby poruszające się na motocyklach i quadach, zajmujący powierzchnię ok. 5 ha, położony jest w odległości 150-200 m od granic parku. Obiekt zlokalizowany jest na prywatnych działkach rolnych o powierzchni ok. 14 ha, które od lat nie były użytkowane rolniczo. Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy, Klub Motorowy użytkuje przedmiotowe grunty na zasadzie dzierżawy.

Lokalizacja toru nie była uzgadniana ani z Parkiem Narodowym, ani z Urzędem Gminy. Nie jest to obiekt budowlany w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami. Tor ów jest w istocie fragmentem terenu, na którym dawno zaniechano działalności rolniczej, gdzie na skutek intensywnego użytkowania przez osoby jeżdżące na motocyklach i quadach nastąpił zanik szaty roślinnej, a następnie dokonano przekształcenia powierzchni gruntu. Ani Gminie Stare Babice, ani Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu nie jest znane żadne postępowanie administracyjne związane z powstaniem obiektu. Gmina nie posiada żadnych dokumentów związanych z utworzeniem toru, czy też informacji o ewentualnym pozwoleniu na jego utworzenie. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Rady Gminy Stare Babice nr XXXVIII/326/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.) docelowo przeznacza tereny na których funkcjonuje obiekt, pod działalność usługowo – sportową. W związku z tym obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania Gminy Stare Babice (Uchwała Rady Gminy Stare Babice nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.) tereny te przeznaczone są wciąż pod działalność rolniczą.

Sprawa funkcjonowania obiektu znana jest Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu.  Obszar Parku i jego sąsiedztwa od lat przyciągają osoby poszukujące dogodnych terenów do jazdy na quadach i motocyklach crossowych. W roku 2015 służby terenowe KPN odnotowały przejazd 38 quadów i 104 motocykli. W roku 2016 w okresie od stycznia do marca stwierdzono przejazd 13 quadów i 13 motocykli. W zdecydowanej większości przypadków pojazdy były tylko słyszane lub widziane z pewnej odległości przez pracowników Parku. Nie można wykluczyć, że przejazd tego samego pojazdu został stwierdzony przez kilku pracowników w różnych punktach KPN. Najwięcej nielegalnych przejazdów odnotowano we wschodnich rejonach Parku, położonych w sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej.

Użytkowanie takich quadów i motocykli crossowych w parku narodowym jest w oczywisty sposób sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody oraz regulaminem udostępniania parku, w związku z tym wszelkie przejawy działalności związane z tą formą rekreacji nie tylko na terenie, ale także w bezpośrednim sąsiedztwie parku są bacznie monitorowane przez pracowników służb terenowych KPN. W roku 2013 pracownicy Parku dokonali kontroli obiektu będącego przedmiotem Państwa zapytania. Z uwagi na odległość od granicy KPN (150-200 m) w efekcie kontroli podjęto decyzję o przeprowadzeniu dwutygodniowego monitoringu użytkowania obiektu przez Straż Parku. Kontrola wykazała, że użytkownicy obiektu nie naruszają granic parku oraz że obiekt nie jest użytkowany w nocy, kiedy hałas przez niego generowany stanowiłby przeszkodę dla normalnej aktywności zwierzyny. Uznano, iż pomimo generowanego hałasu działalność obiektu nie zagraża bezpośrednio przyrodzie parku, ponieważ pełni on ważną funkcję „kanalizującą” aktywność użytkowników quadów i motocykli crossowych poza granicami KPN. Konkluzję tę potwierdziły późniejsze obserwacje służb terenowych parku, które odnotowały spadek nielegalnych przejazdów quadami i motocyklami w tym rejonie KPN.

Podsumowując, Kampinoski Park Narodowy nie wyrażał zgody na lokalizację toru motocrossowego w miejscowości Wojcieszyn, Gmina Stare Babice. Kontrola terenowa i rozpoznanie sytuacji prawnej obiektu wykazały, że organem właściwym do podjęcia decyzji o jego dalszej działalności jest gmina Stare Babice. Sprawę przekazano także Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z uwagi na możliwość naruszenia przez użytkowników toru zasad obowiązujących w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. RDOŚ pismem z dnia 7 kwietnia 2016 roku (nr. spr. WOOŚ-II.070.133.2016.PK) poinformował, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie posiada żadnych uprawnień do podjęcia działań w zakresie naruszenia przepisów obowiązujących w WOCHK.

Gmina Stare Babice podjęła kroki w celu rozwiązania problemów społecznych wynikających z funkcjonowania obiektu i planuje dalsze działania w tej sprawie. Z uwagi na ogromne problemy wynikające z nielegalnego poruszania się motocyklami crossowymi i quadami po terenie parku narodowego Kampinoski Park Narodowy stwierdza, że działanie obiektu kanalizującego tę formę działalności rekreacyjnej poza granicami KPN zmniejsza jej szkodliwość dla przyrody parku, jednak aktualna lokalizacja obiektu jest niefortunna i powinna zostać zmieniona.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wójta Gminy Stare Babice, Klub Motorowy Cross Team Stare Babice planuje zakończyć swoją działalność na obecnie użytkowanym terenie do końca czerwca bieżącego roku. Działalność klubu zostanie wznowiona w innej lokalizacji.sobota, 7 maja 2016

Rowery, kolejki i budowy, czyli majowy przegląd wydarzeń z Puszczyfot. UTK
1. Rusza sezon na kampinoską ciuchcię
W sobotę, 30 kwietnia, sochaczewska kolejka wąskotorowa oficjalnie zainaugurowała nowy sezon! W okresie od maja do października mieszkańcy ziemi sochaczewskiej oraz turyści z Polski i zagranicy mogą ponownie wybrać się w klimatyczną podróż po wąskim torze z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej. Tegoroczne wycieczki prowadzone będą według następującego programu. Start o godz. 9.50. Pierwszy punkt to zwiedzanie skansenu i sal wystawowych z przewodnikiem. Następnie turyści wsiadają do pociągu i o godz. 10.30 wyruszają w podróż do Puszczy Kampinoskiej, gdzie czeka ich wspólny spacer po lesie. O 12.25 pociąg dociera do Tułowic, a tam na polanie w Osadzie Puszczańskiej czeka ognisko, grill oraz gry i zabawy dla najmłodszych. O godz. 14.14 wyjazd w drogę powrotną do Sochaczewa, gdzie ciuchcia dociera o 15.20. Bilety do nabycia w kasie jednostki w Sochaczewie już od godziny 8:00.

Cennik:
27 zł – bilet normalny,
21 zł – bilet ulgowy,
9 zł – bilet dla dzieci do 4 lat,
11 zł – bilet rowerowy.

2. Będzie więcej ścieżek rowerowych w Łomiankach
Na drodze z Warszawy do Puszczy Kampinoskiej powstają kolejne ścieżki rowerowe. Władze Łomianek właśnie ogłosiły podpisanie umowy na wybudowanie kolejnego odcinka ścieżki wzdłuż ul. Warszawskiej. Obecnie biegnie ona przez centrum miasta, a po zrealizowaniu kontraktu zostanie wytyczona między ulicami Lwowską i Brukową. Co ważne, kolejne inwestycje są w planach – nie tylko w Łomiankach (patrz mapa), ale i w Warszawie (mowa przede wszystkim o ścieżce wzdłuż ul. Pułkowej). Jeśli te wszystkie plany zostaną zrealizowane, będzie można dostać się z centrum Warszawy do Puszczy wzdłuż Wisły niemal wyłącznie po ścieżce rowerowej (wyjątkiem będzie sama końcówka do Dziekanowa Leśnego, ale tu ruch drogowy jest stosunkowo niewielki).

3. Wypożycz rower w Kampinosie
Osoby chcące pośmigać na rowerze, ale niemające własnych „dwóch kółek” właśnie zyskały możliwość ich wypożyczenia, i to w zachodniej, dzikszej części Puszczy. Właśnie ruszyła wypożyczalnia rowerów w Kampinosie. Działa przy ul. Szkolnej i jest czynna 7 dni w tygodniu od 10:00 do 22:00.

4. Smart city w Modlinie coraz bardziej realne
Początkowo wydawało mi się, że ta inwestycja nie ma szans, ale wychodzi na to, że staje się coraz bardziej realna. Mowa o wybudowaniu dużego kompleksu mieszkalno-biurowego (zwanego górnolotnie smart city) w miejscu Twierdzy Modlin. Właściciel tego terenu zapowiada budowę największego w tej części Europy centrum kongresowego, dwóch hoteli, osiedla mieszkaniowego oraz powierzchni biurowych i usługowych. Te ambitne plany są kroczek bliżej realizacji – właśnie wybrano firmę doradczą, która opracuje dla tej inwestycji studium wykonalności.

5. Jeszcze więcej handlu wokół Puszczy
Goście powracający z Puszczy do stolicy będą mieli jeszcze jedno miejsce na zrobienie zakupów „po drodze”. W miejscu skrzyżowania trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie z trasą na Gdańsk właśnie rusza budowa „Galerii Młociny”. Uświadczymy tu dziewięciosalowe kino, klub fitness i 220 sklepów, a także lodowisko na dachu. Obiekt ma zacząć działać w 2018 roku i… z pewnością jeszcze bardziej zwiększy korki w tej okolicy.

środa, 4 maja 2016

Wukadki do Kampinosu nie będzie. Ale będzie szybki autobus?

BRT w Brazylii (fot. Wikipedia)
Już od paru lat piszę tu o pomyśle władz Mazowsza oraz okołokampinoskich samorządów na wybudowanie kolejki, która miałaby łączyć warszawskie Bemowo z Lesznem, Kampinosem i Sochaczewem. Nastąpił tu nagły zwrot akcji!

Specjaliści z Politechniki Warszawskiej właśnie ukończyli studium wykonalności tego przedsięwzięcia i doszli do wniosku, że kolejka wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Zamiast tego zarekomendowali… poprowadzenie szybkich autobusów, tzw. BRT. Ich trasy biegłyby z Bemowa specjalnie wydzielonym pasem, generalnie wzdłuż drogi 580, przy czym na niektórych odcinkach biegłaby ona nowym śladem. Co ważne, specjaliści z PW rekomendują, by autobusy miały rozwidlenia do okolicznych miejscowości.

Dodajmy, że przedsięwzięcie jest dopiero na etapie studium wykonalności. Wciąż nie wiadomo np., kto miałby sfinansować całą tę „imprezę”.

Więcej o tym pomyśle można przeczytać na portalu „Transport Publiczny”. Od siebie dodam tylko tyle, że ja temu projektowi nie kibicuję. Oznacza on po prostu tyle, że po południowej stronie Puszczy Kampinoskiej będzie powstawało kilka razy więcej budynków niż obecnie. Dla lasu nic dobrego z tego nie wyniknie.

piątek, 29 kwietnia 2016

Promu Łomianki – Nowodwory na razie nie będzie

fot. ZTM
Jak co roku w majówkę na warszawskim odcinku Wisły ruszają promy turystyczne. W zeszłych latach sporym zainteresowaniem odwiedzających Puszczę Kampinoską cieszyła się przeprawa łącząca Łomianki (Buraków) z Nowodworami. Niestety, jak wynika z komunikatu Zarządu Transportu Miejskiego, tego promu na razie nie będzie… ale przed wakacjami być może wróci na trasę.

Uprzejmie informujemy, iż w ogłoszonym przez Zarząd Transportu Miejskiego przetargu na przeprawę promową w lokalizacji Nowodwory – Łomianki nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Z informacji uzyskanych od Wykonawcy, który w ubiegłych latach świadczył tę usługę wynika, że jest to spowodowane remontem Śluzy na Żeraniu i brakiem możliwości przeprawy jednostki pływającej.
Zgodnie z informacjami podanymi w Komunikacie nawigacyjnym nr 3/2016 na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w czerwcu mają rozpocząć się pierwsze przeprawy przez remontowany obiekt. Wówczas planujemy ponowne ogłoszenie przetargu na przeprawę promową w lokalizacji Nowodwory – Łomianki, aby umożliwić korzystanie z tej przeprawy jeszcze przed okresem wakacyjnym.

niedziela, 24 kwietnia 2016

Kleszcze w Puszczy – czy jest się czego bać?

Komunikat mazowieckiego Sanepidu spowodował w ostatnich dniach niemałe zamieszanie w lokalnych mediach. Instytucja ta nie tylko przypomniała, że właśnie z zimowego snu budzą się kleszcze, ale przestrzegła, że jest ich szczególnie dużo (więcej niż w poprzednich latach) w okolicach Warszawy, w tym w Puszczy Kampinoskiej oraz Lesie Bemowskim. Sanepid ostrzega ponadto, że w tym roku na przenoszoną przez te zwierzęta boreliozę zachorowało 75 osób… tylko w stolicy i okolicach.

Jak bumerang wraca więc pytanie, czy kleszczy w Puszczy jest faktycznie dużo i jak się przed nimi chronić? Mogę mówić za siebie: w „Kampinosie” bywam regularnie i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się złapać kleszcza. Z drugiej strony zupełnie inne doświadczenie mają właściciele czworonogów, którzy puszczają swe pociechy, a te wbiegają w chaszcze.

Wniosek z tego jest prosty: lepiej trzymać się szlaków – to chyba najprostszy i najskuteczniejszy sposób na kleszcza. Są oczywiście inne: różnego sortu repelenty, wkładanie nogawek w skarpety, zakładanie długich spodni i koszul z długim rękawem, dokładne mycie oraz oglądanie ciała po powrocie z lasu…

Jeśli mieliście jakieś spotkania z kampinoskimi kleszczami lub też znacie inne sposoby, by tego spotkania uniknąć, dajcie znać w komentarzach.

środa, 20 kwietnia 2016

KPN wyjaśnia sprawę toru motocyklowego w Wojcieszynie

W tym tygodniu pisałem o sprawie kontrowersyjnego toru motocrossowego w Wojcieszynie, który znajduje się tuż obok granicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Poprosiłem Dyrekcję KPN o wyjaśnienie, jakie jest jej stanowisko wobec tego obiektu. Poniżej prezentuję odpowiedź. Dla tych, którzy nie dadzą rady przebrnąć, krótkie streszczenie:
• Ani KPN, ani Gmina Stare Babice nie wydawały żadnego formalnego zezwolenia na realizację ten inwestycji (co nie znaczy, że jest nielegalna).
• W studium uwarunkowań teren przeznaczony jest pod działalność usługowo-sportową, a w miejscowym planie – pod działalność rolniczą (dodam od siebie, że teoretycznie przeznaczenie terenu w obu tych dokumentach powinno być zgodne).
• KPN przez 2 tygodnie monitorował obiekt i okazało się, że nie łamie on regulaminu Parku, ani nie jest użytkowany w nocy, co mogłoby zakłócać życie zwierzyny.
• Wprawdzie obiekt generuje hałas, ale pełni też funkcję „kanalizowania” ruchu quadów i motocykli – odkąd powstał, liczba stwierdzonych przypadków pojawienia się tych pojazdów w granicach KPN znacznie spadła.
• Normy hałasu wokół tego obiektu nie są przekraczane.

Na koniec przypomnę to, co pisałem w poprzednim wpisie – zgodnie z informacją Gminy Stare Babice obiekt ma zostać zamknięty do 1 czerwca.

Dodam jeszcze, że zapytałem się również Dyrekcji KPN, ile stwierdza się przypadków nielegalnego poruszania się quadów czy motocykl po Parku. Jak odpowiedziała rzeczniczka KPN Magdalena Kamińska, stwierdza się ich kilkanaście w ciągu roku.Informacja z KPN
Teren najbardziej intensywnie użytkowany przez osoby poruszające się na motocyklach i quadach, zajmujący powierzchnię ok. 5 ha, położony jest w odległości 150-200 m od granic parku. Obiekt zlokalizowany jest na prywatnych działkach rolnych o powierzchni ok. 14 ha, które od lat nie były użytkowane rolniczo. Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy Stare Babice Klub Motorowy użytkuje przedmiotowe grunty na zasadzie dzierżawy.

Lokalizacja toru nie była uzgadniana ani z Parkiem Narodowym, ani z Urzędem Gminy. Nie jest to obiekt budowlany w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. Tor ów jest w istocie fragmentem terenu, na którym dawno zaniechano działalności rolniczej, gdzie na skutek intensywnego użytkowania przez osoby jeżdżące na motocyklach i quadach nastąpił zanik szaty roślinnej, a następnie dokonano przekształcenia powierzchni gruntu. Ani Gminie Stare Babice, ani Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu nie jest znane żadne postępowanie administracyjne związane z powstaniem obiektu. Gmina nie posiada żadnych dokumentów związanych z utworzeniem toru, czy też informacji o ewentualnym pozwoleniu na jego utworzenie. Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała Rady Gminy Stare Babice nr XXXVIII/326/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.) docelowo przeznacza tereny, na których funkcjonuje obiekt, pod działalność usługowo-sportową. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania Gminy Stare Babice tereny te przeznaczone są wciąż pod działalność rolniczą.

Sprawa funkcjonowania obiektu znana jest Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu. Obszar Parku i jego sąsiedztwa od lat przyciągają osoby poszukujące dogodnych terenów do jazdy na quadach i motocyklach crossowych. Użytkowanie takich pojazdów w parku narodowym jest w oczywisty sposób sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody oraz regulaminem udostępniania parku, w związku z tym wszelkie przejawy działalności związane z tą formą rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie parku są bacznie monitorowane przez pracowników służb terenowych KPN. 

W roku 2013 pracownicy Parku dokonali kontroli przedmiotowego obiektu. Z uwagi na odległość od granicy KPN w efekcie kontroli podjęto decyzję o przeprowadzeniu dwutygodniowego monitoringu użytkowania obiektu przez Straż Parku. Kontrola wykazała, że użytkownicy obiektu nie naruszają granic parku oraz że obiekt nie jest użytkowany w nocy, kiedy hałas przez niego generowany stanowiłby przeszkodę dla normalnej aktywności zwierzyny. Uznano, iż pomimo generowanego hałasu działalność obiektu nie zagraża przyrodzie parku, ponieważ pełni on ważną funkcję „kanalizującą” aktywność użytkowników quadów i motocykli crossowych poza granicami KPN. Konkluzję tę potwierdziły późniejsze obserwacje służb terenowych parku, które odnotowały znaczny spadek nielegalnych przejazdów quadami i motocyklami na terenie KPN.

W 2015 roku do wiadomości KPN (również Ministerstwa Środowiska) wpłynęło pismo zawierające protest – skargę zbiorową mieszkańców Gminy Stare Babice, skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy, na lokalizację obszaru/toru przeznaczonego do jazd terenowych quadów/motocykli crossowych na terenach przyległych do KPN. Z uwagi na właściwego adresata skargi, Park nie podejmował odrębnych działań. Mieszkańcy skarżyli się na hałas generowany przez silniki pojazdów motorowych wykorzystywanych do jazdy w obrębie obiektu. W związku z powyższym gmina Stare Babice zleciła firmie SVANTEK SP. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Strzygłowskiej 81, przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu do środowiska z toru motocrossowego. Pomiary przeprowadzono 21 lipca 2015 r. w 3 punktach pomiarowych, zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu związanego z funkcjonowaniem toru motocrossowego w miejscowości Wojcieszyn wynika, że w punktach pomiarowych nr 1 i nr 3 nie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Zgodnie z informacjami otrzymanymi w Urzędzie Gminy, w obliczu wyników pomiarów gmina nie stwierdziła podstaw po podjęcia interwencji w sprawie działalności toru. Natomiast z uwagi na ponawiające się protesty mieszkańców, w których podnoszą oni również możliwość negatywnego wpływu działania toru na przyrodę KPN, gmina jest skłonna przeprowadzić kolejne pomiary poziomu hałasu w porozumieniu z Kampinoskim Parkiem Narodowym dla większej liczby punktów pomiarowych, umiejscowionych również na terenie parku.

Podsumowując, Kampinoski Park Narodowy nie wyrażał zgody na lokalizację toru motocrossowego w miejscowości Wojcieszyn, Gmina Stare Babice. Kontrola terenowa i rozpoznanie sytuacji prawnej obiektu wykazały, że organem właściwym do podjęcia decyzji o jego dalszej działalności jest gmina Stare Babice. Gmina podjęła kroki w celu rozwiązania problemów społecznych wynikających z funkcjonowania obiektu i planuje dalsze działania w tej sprawie. Z uwagi na ogromne problemy wynikające z nielegalnego poruszania się motocyklami crossowymi i quadami po terenie parku narodowego Kampinoski Park Narodowy stwierdza, że działanie obiektu kanalizującego tę formę działalności rekreacyjnej poza granicami KPN nie jest szkodliwe dla jego przyrody. Według posiadanych przez KPN informacji gmina Stare Babice będzie zmierzać do przeniesienia obiektu w miejsce, gdzie nie będzie on wywoływał konfliktów społecznych.

wtorek, 19 kwietnia 2016

Wyścigi motocyklowe tuż obok Puszczy. Można? Można!

Część z czytelników zapewne doskonale zna już tę sprawę… okazuję się, że od kilku lat w Wojcieszynie, około 100 metrów od granic Kampinoskiego Parku Narodowego, działa tor motocrossowy Klubu Cross Team Stare Babice. Co tu dużo mówić, najlepiej zobaczyć, jak to wygląda z orbity.Widok robi się jeszcze bardziej przerażający, gdy spojrzeć na to z bliska. Jest jeszcze gorzej, jeśli znajdziemy się w okolicy i… zamkniemy oczy. Motocykle sportowe nie są bowiem cichą zabawką.Lektura lokalnego forum internetowego pokazuje, że obiekt budzi wśród okolicznych mieszkańców spore emocje. Narzekają na uciążliwy hałas, pył oraz zaśmieconą okolicę. Co ciekawe, Urząd Gminy Stare Babice utrzymuje, że obiekt działa leganie i nie łamie żadnych przepisów (w tym tych dotyczących hałasu), ba, nawet klub swego czasu dotował.

Co na to Kampinoski Park Narodowy? Nie znalazłem żadnych komentarzy władz parku na ten temat, ale sam się o to zapytałem (czekamy na odpowiedź). Nie jestem ekspertem od prawa ochrony przyrody. Nie wiem, co można, a czego nie można robić w otulinie parku narodowego, ale na chłopski rozum nie wydaje mi się, żeby działalność tego klubu była okolicznej przyrodzie obojętna. Zresztą, nieużytków w podobnej odległości od Warszawy co Wojcieszyn jest na tyle dużo, że trudno wytłumaczyć, dlaczego takie miejsce musiało powstać akurat tu.

Jest w tym wszystkim dobra wiadomość. Jak informuje najnowsze wydanie (3/2016) „Gazety Babickiej”, wynegocjowano, że od 1 czerwca br. Klub wyniesie się z tego terenu.

Jest jednak jedno „ale”. Okazuje się, że okoliczne tereny zdobyły już wśród miłośników quadów i motocrossu sporą sławę. Zdarza się więc, że rozjeżdżają oni te tereny nawet bez wiedzy klubu, a ponadto wjeżdżają na teren parku.

Sprawą klubu zajmuje się fundacja FECWIS. Więcej na ten temat można przeczytać na jej stronie.

Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników ma jakieś przemyślenia lub informacje na temat działalności tego toru, zachęcam do nadsyłania maili oraz komentowania poniżej. Do tematu z pewnością wrócimy.

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Rozpoznaj ptaki z pracownikiem Parku

Już w najbliższą sobotę, 9 kwietnia, odbędzie się kolejna wycieczka z pracownikiem Kampinoskiego Parku Narodowego z serii „Akademia Kampinoska”.

W trakcie wycieczki pod hasłem „Wiosenne obserwacje ptaków” uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji ptaków spotykanych na terenie Puszczy Kampinoskiej. Wraz z ornitologiem, Danutą Pepłowską-Marczak, spróbują rozpoznawać głosy napotkanych ptaków, posłuchają opowieści na temat ich biologii i ekologii. Organizatorzy liczą, że uda się spotkać piecuszki, pierwiosnki, czyże, gile, pokrzewki, zięby, dzięcioły, a być może również kruki, żurawie czy bociany czarne.

Miejsce zbiórki: parking leśny w Truskawiu, godz. 9.00 (ok. 500 m od pętli autobusowej). Dojazd: samochodem lub autobusem linii 708 ze stacji Metro Młociny. Czas trwania wycieczki: ok. 3-4 godz. Trasa wycieczki będzie przebiegać na terenie Obwodu Ochronnego Laski i będzie miała kształt pętli.

Udział w wycieczce jest bezpłatny