Regulamin KPN

Regulamin Kampinoskiego Parku Narodowego


Postanowienia ogólne
1) Teren parku udostępniany jest w porze dziennej (od świtu do zmierzchu; świt – jedna godzina przed wschodem słońca, zmierzch – jedna godzina po zachodzi słońca). Dopuszcza się możliwość udostępnienia parku po zmierzchu dla celów realizacji badań naukowych, ćwiczeń wojskowych, realizacji zdjęć filmowych, organizacji imprez cyklicznych, a także spotkań o charakterze patriotycznym przeprowadzanych przez instytucje, organizacje i osoby współpracujące z parkiem, mających na celu uczczenie pamięci poległych. Wymienione przedsięwzięcia mogą się odbywać jedynie w zakresie i na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

2) Na terenie parku dopuszcza się:
a) działalność naukową, w tym badania naukowe i monitoring;
b) działalność edukacyjną, w tym: prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów,
warsztatów, seminariów, wyjazdów studialnych itp.;
c) działalność turystyczną, w tym krajoznawczą turystykę pieszą, rowerową, narciarską
i konną po wyznaczonych szlakach, trasach turystycznych, drogach publicznych i na
obszarach udostępnionych;
d) działalność rekreacyjną na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
e) działalność sportową na szlakach turystycznych, drogach publicznych oraz na
obszarach udostępnionych;
f) działalność związaną z realizacją zdjęć filmowych i fotograficznych;
g) działalność zarobkową.

3) Wysokość opłat za wstęp do niektórych obiektów parku, udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów określona jest w Załączniku nr 3.

4) Osoby korzystające z parku lub niektórych jego obszarów i obiektów na podstawie zezwolenia dyrektora parku lub umowy określającej zakres udostępniania zobowiązane są posiadać je przy sobie i okazać na wezwanie pracowników parku i innych uprawnionych służb.

5) Używanie pojazdów mechanicznych i konnych na terenie parku poza drogami publicznymi jest zabronione. Nie dotyczy to pojazdów parku, pojazdów osób i instytucji wykonujących działania ochronne w parku oraz osób i instytucji posiadających pisemne zezwolenie dyrektora parku na wjazd związany z realizacją celu, dla którego park został udostępniony.

6) W przypadku wystąpienia zdarzeń mogących zagrozić przyrodzie lub bezpieczeństwu ludzi oraz
w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu udostępniania na przyrodę parku, dyrektor
może ze skutkiem natychmiastowym odwołać zezwolenie, wymówić umowę lub wprowadzić
zakaz przebywania osób na terenie parku lub jego części.

7) Użytkownicy przebywający na terenie parku zobowiązani są do przestrzegania zakazów
i nakazów obowiązujących w parku oraz wskazówek pracowników parku, przewodników lub
innych osób upoważnionych przez dyrektora parku, a w szczególności zakazów:

a) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt,
zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich
miejsc rozrodu;
b) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
c) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
d) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin
i zwierząt;
e) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
f) palenia ognisk, używania grilli i wyrobów tytoniowych oraz światła o otwartym
płomieniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
h) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych;
i) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych;
j) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego;
k) wprowadzania psów, za wyjątkiem psów na krótkiej smyczy w miejscach
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
l) wspinaczki, eksploracji obiektów budowlanych lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem
miejsc udostępnionych przez dyrektora parku;
m) ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami
położonymi na nieruchomościach będących własnością parku lub będących
w użytkowaniu wieczystym parku, wskazanymi przez dyrektora parku;
n) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem
znaków drogowych i znaków dotyczących ochrony bezpieczeństwa powszechnego
i porządku publicznego oraz innych znaków na warunkach uzgodnionych z dyrektorem
parku;
o) zakłócania ciszy;
p) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych
i motorowych, pływania i żeglowania;
q) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku;
r) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów bez zgody ministra właściwego
do spraw środowiska;
s) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
t) organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturowych bez zgody
dyrektora parku.

Szczegółowe zasady udostępniania Parku w celach turystycznych, rekreacyjnych i sportowych
1. Poruszanie się po terenie parku dozwolone jest wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, spacerowych i drogach publicznych oraz po innych obszarach udostępnionych.

2. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i sportowych wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

3. Parkowanie pojazdów mechanicznych dopuszcza się wyłącznie na wyznaczonych parkingach.

4. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny.

5. Jeżeli szlak turystyki pieszej został udostępniony równocześnie dla turystyki rowerowej, narciarskiej lub konnej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.

6. W okresie występowania pokrywy śnieżnej szlaki turystyki pieszej są udostępnione do turystyki narciarskiej. W tym przypadku turystów pieszych, rowerowych i konnych obowiązuje zasada nie niszczenia założonych śladów narciarskich, a turystów poruszających się na nartach zakładanie śladów poza ścieżką pieszą.

7. Uprawnianie turystyki i rekreacji konnej na terenie parku wymaga uzyskania pisemnej zgody dyrektora parku.

8. Osoby korzystające ze szlaków i innych obszarów udostępnionych zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego oraz wszystkich innych użytkowników szlaków.

9. Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i określonych w załączniku nr 2, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku.

10. Organizator imprezy turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej powinien zapewnić udział terenowego przewodnika turystycznego w obsłudze grupy liczącej powyżej 20 osób jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie parku narodowego, muzeów i obiektów zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik.

11. Dopuszcza się rekreacyjny połów ryb na warunkach uzgodnionych z dyrektorem parku.

To jest tylko wyciąg z Regulaminu KPN. Pełną treść regulaminu można znaleźć TU

2 komentarze:

  1. zastanawiam się nad pkt o zbieraniu grzybów. na stronie kpn nie ma nic o tym ze ludnosc miejscowosci moze zbierac

    OdpowiedzUsuń
  2. - pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania roślin oraz grzybów (zbiór jagód i grzybów jest dozwolony wyłącznie dla miejscowej ludności na potrzeby własne w miejscach wyznaczonych przez dyrektora Parku);
    to Ty chyba nie umiesz czytać

    OdpowiedzUsuń